Pozvánka na na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě v Drahanech 29. března 2019 v 9:30 hodin.

P r o g r a m

Prezence od 9.00 hod.

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová )

3. Kontrola usnesení představenstva                                                                                                                               

4. Zpráva o činnosti představenstva  a hospodaření družstva za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku                                                                     

5. Zpráva kontrolní komise o činnosti a návrh na rozdělení zisku                                                                  

6. Projednání a schválení vybraného auditora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Diskuse, občerstvení                                                                                                                                                                      

8. Usnesení, závěr                                                                                                                                                       

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

Svoz členů:  

Baldovec:  8:30 hod.      

Rozstání:  8:35 hod.         

Otinoves 8:45 hod.

Niva 8:50 hod.       

Repechy 8:55 hod.        

Bousín 9:00 hod.     

Představenstvo žádá členy, aby v případě své neúčasti na členské schůzi zplnomocnili jiného člena svým zastupováním.                                                                                                                                        Všechny podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v sídle vedení družstva.   

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2019