Pozvánka na na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě v Drahanech 24. září 2021 v 9:30 hodin.

P r o g r a m

Prezence od 9.00 hod.

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová )

3. Kontrola usnesení představenstva                                                                                                                               

4. Zpráva o činnosti představenstva  a hospodaření družstva za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku                                                                     

5. Zpráva kontrolní komise o činnosti a návrh na rozdělení zisku                                                                  

6. Schválení účetní uzávěrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.  Projednání a schválení zřízení zástavního práva k nemovitosti-formou notářského zápisu 

8. Diskuse                                                                                                                                                                      

9. Usnesení, závěr                                                                                                                                                       

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

Svoz členů:  

Baldovec:  8:30 hod.      

Rozstání:  8:35 hod.         

Otinoves 8:45 hod.

Niva 8:50 hod.       

Repechy 8:55 hod.        

Bousín 9:00 hod.     

 Všechny podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v sídle vedení družstva. 

 Konání členské schůze bude probíhat za aktuálně platných režimových opatření. Vzhledem k neustále se měnícím protiepidemickým nařízením a v souvislosti s minimalizováním šíření koronaviru, představenstvo družstva doporučuje, upřednostnit zplnomocnění jiného člena, tak aby byla zajištěna menší koncentrace účastníků na členské schůzi. 

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2021