V naší firmě je provozována tradiční živočišná výroba s chovem mléčného skotu, masného skotu a výkrmem prasat. Nedílnou součástí výroby je míchárna krmných směsí pro vlastní spotřebu všech kategorií zvířat.

Chov mléčného skotu tvoří základní stádo dojnic s 250 kusy krav českého strakatého plemene. Podnik provozuje uzavřený obrat stáda s vlastním odchovem jalovic a výkrmem jatečných býků. Jednotlivé kategorie zvířat jsou ustájeny na 3 farmách v rámci katastru celého podniku. Převážná část skotu se nachází na farmě Otinoves. Narozená telata jsou odchovány v individuálních boudách, dojící krávy ve 4 řadém kravíně a v prostorách bývalého seníku máme suchostojné krávy. Na této farmě provádíme současně i výkrm býků a prasat. Starší kategorie telat jsou ustájeny na teletníku na farmě v Rozstání a následně pak chovné jalovice jsou chovány na farmě v Nivě. Veškerá produkce mléka je zpracována v místní mlékárně MOT Otinoves, kde jsme podílníky.

Agro druzstvo Rozstani - skot na pastve za ohradou

Chov masného skotu představuje zhruba 50 kusů krav bez tržní produkce mléka, převážně plemene Charolais. K pastvě využíváme trvalé travní porosty v katastru farem Bousín a Niva, kde máme zřízené i zimoviště pro tuto kategorii. Telení krav je směřováno na období od října do března a po zapuštění krávy s telaty a jalovicemi odcházejí na pastviny. Býčci jsou využiti do vlastního výkrmu.

V záměru družstva je zlepšit podmínky pro chov dojnic a ostatní kategorie skotu, proto je zpracován projekt na rekonstrukci stávající 4 řadé stáje pro chov dojnic včetně dojírny. Vytvořením optimálních podmínek pro chov, je reálný předpoklad pro zlepšení efektivnosti výroby v našem družstvu.